Công ty TNHH Trung Sơn

Công ty TNHH Trung Sơn

công ty
cá

Giới thiệu

Dịch vụ của chúng tôi

THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Doanh nghiệp tư nhân Trung Sơn hoạt động chuyên về nuôi trồng chế biến, tiêu thụ nội địa, xuất khẩu thực phẩm từ Thủy Hải sản

XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trung Sơn hoạt động chuyên về nuôi trồng chế biến, tiêu thụ nội địa, xuất khẩu thực phẩm từ Thủy Hải sản